top of page

CAT Llargmetratge documental de creació sobre la realització de la primera edició de l'Ibiza Performance Art Festival "Territori" en plena crisi sanitària provocada per la Covid-19 a l'illa d'Eivissa, les fortes mesures imposades per combatre-la, amb confinaments parcials de localitats com Eivissa o Sant Antoni de Portmany, van convertir la primera edició de "Territori" en un acte cultural inèdit i únic tant per a artistes, organitzadors i públic.

Les accions que componen "Human?" ens plantegen de manera metafòrica o més explícita, problemàtiques actuals que envaeixen a l'ésser humà: la seva reacció davant la crisi sanitària, social i econòmica actual, el distanciament social i la nova realitat, l'escalfament global del planeta, la memòria històrica, la desconnexió amb el nostre planeta terra, la dependència derivada dels avenços tecnològics, la lluita per la igualtat de gènere, el desig d'una pau mundial, o la recerca d'una identitat pròpia ....

ESP Largometraje documental de creación sobre la realización de la primera edición del Ibiza Performance Art Festival "Territori" en plena crisis sanitaria provocada por la Covid-19 en la Isla de Ibiza, las fuertes medidas impuestas para combatirla,con confinamientos parciales de localidades como Eivissa o Sant Antoni de Portmany, convirtieron la primera edición de "Territori" en un acto cultural inédito y único tanto para artistas,organizadores y público.

Las acciones que componen "Human?" nos plantean de manera metafórica o más explícita,problemáticas actuales que invaden al ser humano:su reacción ante la crisis sanitaria, social y económica actual,el distanciamiento social y la nueva realidad, el calentamiento global del planeta,la memoria histórica, la desconexión con nuestro planeta tierra,la dependencia derivada de los avances tecnológicos, la lucha por la igualdad de género, el deseo de una paz mundial, o la búsqueda de una identidad propia....

ENG Documentary feature film about the realization of the first edition of the Ibiza Performance Art Festival "Territori" in the midst of the health crisis caused by Covid-19 on the island of Ibiza, the strong measures imposed to combat it, with partial confinement of towns such as Eivissa or Sant Antoni de Portmany, turned the first edition of "Territori" into an unprecedented and unique cultural event for both artists, organizers and the public.

The actions that make up "Human?" present to us in a metaphorical or more explicit way, current problems that invade the human being: their reaction to the current health, social and economic crisis, social distancing and the new reality, global warming of the planet, historical memory, disconnection with our planet earth, the dependence derived from technological advances, the fight for gender equality, the desire for world peace, or the search for an own identity ...

thumbnail.jpg
CREDITS OK.png
bottom of page